Opbouw en samenstelling

De BDB Indexcijfers worden op basis van een consistente en uniforme methodiek vastgesteld en geactualiseerd. Dit geschiedt maandelijks voor de structurele indexcijfers en ieder kwartaal voor de conjuncturele cijfers. De cijfers worden dan bijgewerkt op basis van de meest actuele informatie. Hierdoor zijn de indexcijfers up-to-date, marktconform en breed in de markt gedragen.

Structurele kostenontwikkelingen
De structurele kostenontwikkelingen omvatten de autonome prijsontwikkelingen van de productiekosten bij een onveranderde vraag. Dit is met andere woorden de ontwikkeling van de kostprijs. In deze kostenontwikkelingen worden de veranderende marktomstandigheden (conjuncturele kostenontwikkelingen), de wijzigingen in wet- en regelgeving, de ontwikkeling van productiviteit of de wijziging van de algemene condities niet meegenomen.

Heden en verleden
Basismethodiek 
Een consistente basismethodiek met behulp van onze referentiebegrotingen

Bronnen
Loon:           Cao’s, wettelijke premies en toeslagen en onze loonenquête
Materiaal:   Leveranciersprijzen
Materieel:   Leveranciersprijzen

Verwachtingen
Basismethodiek
Een consistente statistische basismethodiek met behulp van wegingsfactoren, gemiddelden, extremen, spreidingen en trefzekerheid.

Bronnen
Loon:           Historische data, cao’s, wettelijke premies en toeslagen
Materiaal:   Historische data, onze monitoring van grondstofmarkten en vooraankondigingen
                     leveranciers
Materieel:   Historische data en vooraankondigingen leveranciers

Conjuncturele kostenontwikkelingen
De conjuncturele kostenontwikkeling vindt plaats indien de algemene prijsontwikkeling wordt veroorzaakt door een verschuiving van de vraag bij een onveranderd aanbod. Deze kostenontwikkeling heeft zodoende betrekking op de aanbestedingsmarkt. Deze markt beweegt zich om de structurele kostenontwikkeling heen.

Heden en verleden
Basismethodiek
Een consistente basismethodiek met behulp van onze referentiebegrotingen en onze analyses van een representatief aantal inschrijfbegrotingen

Bronnen
Loon:           Inschrijfbegrotingen
Materiaal:   Inschrijfbegrotingen
Materieel:   Inschrijfbegrotingen
Opslagen:   Inschrijfbegrotingen

Verwachtingen
Basismethodiek
Een consistente geavanceerde statistische basismethodiek met behulp van normalisatie, wegingsfactoren, gemiddelden, extremen, spreidingen, correlatie en trefzekerheid.

Bronnen
Historie:      Onze conjuncturele bouw(kosten)data en conjunctuurindicatoren (CBS/CPB/EIB)
Toekomst:  Conjunctuurindicatoren (CPB/EIB)

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl